Svensk Cyklings politiska manifest för ökat cyklande: Lathund för kommande regering

 i Pressmeddelanden

Ökad cykling är mycket lönsamt för Sverige – forskning visar att varje satsad krona ger 9 kr tillbaka. I väntan på en ny regering presenterar Svensk Cykling sitt nya manifest med en lång rad förslag som främjar ett cykelvänligare samhälle.

– Man kan se vårt manifest som en lathund för beslutsfattare, en viktig hjälp för kommande regering inte minst, säger Lars Strömgren, ordförande Svensk Cykling.

Beskeden om hur Sveriges kommande regering ska se ut och vilken politik som den ska driva dröjer. Det samma gäller i en del kommuner och landsting. Det gör att tiden för att ta fram budgetar för 2019 kan bli knapp. Svensk Cykling vill inte att det ska gå ut över det viktiga arbetet med att ge rätt stöd för att fortsätta den positiva trenden med att allt fler byter ut bilen mot cykeln, och då gärna en elcykel.

– Elcykelpremien är en bidragande orsak till denna utveckling. Den anslagna summan för 2018 tog slut i mitten av oktober. Detta innebär att allt fler nu väljer att resa hållbart och hälsosamt, säger Lars Strömgren, ordförande Svensk Cykling.

Oavsett hur en kommande regering ser ut eller hur politiska samarbeten formas i kommuner och landsting måste dessa ta fram en politik som gynnar denna miljövänliga och hälsosamma utveckling. Att fatta beslut som gynnar den positiva cykeltrenden ska vara lika enkelt som är själv göra cykeln till en god vana.

Nu presenteras Svensk Cyklings Manifest, en lathund för alla politiker i riksdag, kommuner och landsting som nu har att ta fram budgetförslag och sedan fatta budgetbeslut.

– I manifestet pekar vi ut fyra avgörande faktorer som kan öka cykelns roll i som transportmedel – resurser, yta, framkomlighet och trafiksäkerhet. Den kommande regeringen regeringen, hur den än ser ut, kan med hjälp av manifestet vara väl förberedd när det gäller vilka initiativ som är bra att ta för att gynna miljövänlig och hälsosam cykling, säger Lars Strömgren.

Resurser: Utan mer ekonomiska resurser kommer ingen reell ökning att ske. Idag går 1 procent av resurserna i nationella transportplanen till cykling – här måste ske en ändring.

Yta: Nya prioriteringar måste ske gällande hur ytan fördelas mellan olika transportmedel. Mer yta till cykling kommer att skapa mer attraktiva, säkrare och renare städer.

Framkomlighet: Cyklister måste få en högre rangordning i trafiksystemet, som exempelvis i korsningar och längs enkelriktade gator, och trafikreglerna behöver förenklas.Trafiksäkerhet: De mest effektiva åtgärderna för säkrare cykling är bättre utformad infrastruktur, bättre drift och underhåll för cyklister samt sänkt faktisk (inte bara skyltad) hastighet för motortrafiken.

Hela det politiska manifestet finner du här.