Elcyklar fortsätter rekordöka

Elcykelförsäljningen har ökat med 50 procent sedan föregående år, och på två år har försäljningen mer än fördubblats. Det visar färsk statistik från cykelbranschen.  Av den totala marknaden utgör elcyklar 12 procent, och Sverige närmar sig därmed europeiska nivåer

Trenden håller i sig, försäljningen av elcyklar fortsätter att slå rekord.  Under det gångna cykelåret, september 2016 till augusti 2017, ser branschen en uppgång med 50 procent från föregående år. Totalt såldes under perioden 67 500 elcyklar, att jämföra med 45 000 föregående år.

– Det innebär att elcyklar utgör tolv procent av hela cykelmarknaden, och Sverige börjar därmed att närma sig nivåer vi ser i flera europeiska länder där elcyklar utgör mellan 15-20 procent av marknaden, säger Klas Elm, VD i Svensk Cykling.

Den samlade bedömningen i branschen är att elcykelförsäljningen kommer att fortsätta att öka kommande år.

– Alldeles nyligen presenterade ju regeringen förslag på ett bidrag till personer som köper elcykel, Ett bidrag på 25 procent upp till 10 000 kr föreslås. Det är vår gissning att detta ytterligare sätter fart på elcykelförsäljningen.

Generellt visar totalmarknaden en nedgång på cirka 4,6 procent från 576 000 till 551 000 sålda cyklar.

– Det får ändå anses godkänt då övriga Europa visat betydligt större nedgångar i försäljningen. Mäter man dessutom bara i värde ökar cykelmarknaden, eftersom trenden att köpa dyrare cyklar håller i sig. Svensken spenderar även mer på tillbehör och verkstadsbesök.

Fackhandeln står sig bra gentemot massmarknad och ökade med 2 procentenheter jämfört med föregående år. 65 procent av fjolårets cyklar såldes genom fackhandeln.

– Sporthybrider fortsätter att öka, ökningen är hela 4, 4 procent, och har blivit den nya standardcykeln.  Mountainbike lyckas hålla sina siffror tack vare stora tävlingar som Cykelvasan, Lindingöloppet med flera, säger Klas Elm.

Produktsegmentet Racing visade dock en minskade försäljningssiffror.

– Det som är positivt är att det trendigt att cykla i Sverige, inte minst att träna med cykel är riktig hett. Det är troligen en bidragande anledning till att Sverige kunde hålla emot den europeiska nedgången.

Elcykelpremien ökar nyttan med investering i cykelväg

Svensk Cykling välkomnar regeringens förslag om att införa en premie på 25 procent av inköpspriset för den som köper en elcykel retroaktivt från och med idag, och pengarna utbetalas från den 1 januari 2018.

– Detta är bästa sättet för att få bilister att övergå till ett fossilfritt och aktivt transportslag. Nyttan med att investera i cykelbanor för smidigare och längre pendling ökar nu, säger Lars Strömgren, ordförande i paraplyorganisationen Svensk Cykling.

I regeringens budgetförslag som i dag har presenterats för riksdagen avsätts 350 miljoner per år under perioden 2018–2020 till en premie för dem som köper en elcykel eller en elmoped, och gäller retroaktivt från idag, den 20 september.

Detta kommer att förändra svenskarnas transportvanor. Därför är det dags att planera infrastrukturen för ännu fler elcyklar, säger Lars Strömgren, ordförande för Svensk Cykling.

Det finns redan lyckade erfarenheter av elcykelpremier från andra delar av världen, bland annat Norge. I Oslo erbjöds under 2016 en elcykelpremie på 20 procent av totalkostnaden på upp till 5000 norska kronor.

– Resultaten var slående – elcykelpremien fick fler att köpa elcykel, cykla längre, oftare och i stor utsträckning på bekostnad av tidigare bilkörning. Personer som erhöll elcykelpremien ökade sitt cyklande med 30 procentenheter varav 16 procentenheter på bekostnad av tidigare bilkörning. Detta innebar att koldioxidutsläppen minskade med mellan 440 och 720 gram per dag för varje deltagare som fick chansen att köpa en rabatterad elcykel, säger Lars Strömgren.

Utvärderingen av försöket visar att elcykeln bidrog till ett ökat cyklande med mellan 12 och 18 kilometer per vecka, för den som bytt från vanlig cykel. Det skulle enligt utredningen innebära en fördubbling av cykelandelen för personer som tar del av elcykelpremien, jämfört med nuvarande nivå.

– Självklart skulle vi gärna se att man stöttade all typ av cykling, men elcykelpremien är ett steg i rätt riktning. De flesta som är intresserade av att skaffa sig en elcykel är dessutom personer som i dag cyklar korta sträckor eller inte cyklar alls.

I cykelbranschen ser man förstås ljust på elcykelpremien. Cycleurope i Varberg är Sveriges ledande cykeltillverkare:

– För oss som svensk tillverkare av elcyklar så innebär detta att vi kan utveckla vår produktion i Varberg än mer. Fler elcyklar innebär bättre miljö och en bättre hälsa för fler – det är positivt för hela samhället, säger Jonas Netterström, vd Cycleurope

Folkhälsoperspektivet av elcykeln är också något som Svensk Cykling lyfter fram:

– Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla vuxna är fysiskt aktiva, med måttlig intensitet, minst 150 minuter i veckan. Detta främjar hälsan, minskar risken för kroniska sjukdomar och förebygger för tidig död. Elcykeln ger dessutom en skonsam motion och kan vara ett bra insteg för någon som tidigare varit fysiskt inaktiv, säger Lars Strömgren.

Studier från Nederländerna (Simons et al, 2009) konstaterar att elcyklisten, oavsett om elmotorn används på sparlåga eller till max, uppnår de rekommenderade nivåerna kring fysisk intensitet.

Med regeringens elcykelpremie kommer nyttan i att investera i cykelbanor för längre och snabbare pendling till arbeten och studier att öka och nyttan av investeringar i annan infrastruktur kommer att minska:

– Vi vill nu att regeringen snabbt tar fram nya prognoser för cyklingens utveckling inför regeringens beslut under våren 2018 om nationell plan för transportsystemet för 2018 till 2029, säger Lars Strömgren.

Regeringens pressmeddelande finner du här.

*Effekt av tilskuddsordning for elsykkel i Oslo på sykkelbruk, transportmiddelfordeling og CO2 utslipp” från Transportøkonomisk institutt (TØI)

Elcykeln får bilister att börja cykla till och från jobbet

Mer än hälften av dem som köper elcykel använder den för jobbpendling som ersättning för en tidigare bilresa. Detta visar att elcykeln har en unik potential att minska fossilberoendet och förbättra folkhälsan. Allt enligt en ny undersökning som genomförts bland elcykelköpare.

– Vi ser en kraftig försäljningsökning av elcyklar och tror att regeringens föreslagna elcykelpremie kommer att bidra positivt till trenden. Liksom miljöbilspremier under många år fått konsumenter att köpa bränslesnålare bilar tror vi att en premie vid köp av elcykel är det bästa sättet att få bilister att överge bilen och byta till ett klimatsmart och aktivt sätt att transportera sig, säger Klas Elm, vd för Svensk Cykling.

Elcykelvaruhuset har, med hjälp av marknadsföretaget Smartson, undersökt hur personer som nyligen köpt elcykel använder sina cyklar och vilka tidigare resor som elcykeln ersätter. 61 procent av elcykelköparna anger att elcykeln ersätter bilresor och lika många anger att de främst använder den för att pendla till och från jobbet. 53 procent av köparna uppgav att de tidigare, innan de köpte sin elcykel, oftast körde bil och så gott som alla ansåg att elcykeln ersätter en del av de resor som de tidigare gjort med andra transportmedel.

– Undersökningen visar att de flesta som köpte en elcykel gjorde det för att ersätta bilen och kollektivtrafiken för resan till och från jobbet. På så sätt förstärker svaren min erfarenhet av tio års försäljning av elcyklar som visar på samma sak. Elcykeln tillsammans med bra cykelbanor kan verkligen göra skillnad när det handlar om våra resvanor, säger Mikael Klingberg.

En viktig anledning till att de valt att skaffa elcykel är för att spara tid. En tidsbesparing på mellan 20 och 40 minuter per dag var de vanligaste svaren, i jämförelse med tidigare resvanor. Andra viktiga anledningar till att bli elcyklist är att kunna cykla utan att bli svettig (24 procent), för att det är miljövänligt (22 procent) och för att det är kul (22 procent).

Förutom pendling svarade 13 procent att de även använder elcykeln för helgutflykter och 12 procent för att handla och utföra ärenden på stan.

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes med kunder från Elcykelvaruhuset under juni månad med hjälp av marknadsföretaget Smartson. Totalt svarade 295 cykelköpare på enkäten.

Elcykelpremie effektivt sätt få vanebilister att börja cykla

När regeringen igår presenterade sitt budgetförslag för 2018 läggs ytterligare 2,8 miljarder kronor på miljö och klimat. Bland annat föreslås en bonus på 25 procent av inköpspriset till de som köper elcyklar.

 – En statlig premie till den som köper en elcykel är mycket välkommet. Det förstärker den tydliga trenden att allt fler köper en elcykel och på så sätt bidrar till att ställa om till fossilfria transporter. En premie vid köp av elcykel är det bästa sättet för att få bilister att övergå till ett aktivt transportslag, säger Klas Elm, vd för paraplyorganisationen Svensk Cykling.

I det förslag till nationell plan för transportsystemet under de kommande tolv åren som Trafikverket presenterade i förra veckan är prognosen att andel cyklister bara kommer att öka marginellt. När fler nu får möjlighet att köpa en elcyklar kommer svenskarnas transportvanor att förändras, enligt Svensk Cykling.

– Med regeringens elcykelpremie kommer nyttan i att investera i cykelvägar för längre och snabbare pendling till arbeten och studier att öka och nyttan av investeringar i annan infrastruktur att minska, säger Klas Elm.

Svensk Cykling vill nu att regeringen snabbt tar fram nya prognoser för cyklingens utveckling och låter dessa få genomslag i planeringen av framtidens infrastruktur.

Svensk Cykling ser också en annan effekt av regeringens föreslagna elcykelpremie.

– Detta kommer också att sätta snurr på hjulen inom den del av den svenska fordonsindustrin som tillverkar elcyklar, säger Klas Elm.

Fakta:

Regeringen föreslår att 350 miljoner kronor avsätts under 2018 i en elfordonspremie till personer som köper elcykel eller elmoped. Regeringens tanke är att premien ska motsvara 25 procent av inköpspriset med som mest 10 000 kronor per fordon. Förslaget kommer att finnas med i regeringens budgetproposition för 2018.

 

 

Riksdagsledamöter intar Varberg – på cykel

Karl Dreis uppfann år 1817 en revolutionerande sparkcykel. För att uppmärksamma 200-årsjubiléet av det som av brittiska radiolyssnare röstat fram som ”världens bästa uppfinning” har ett tiotal riksdagsledamöter valt Varberg som besöksmål, som är en tillväxtpunkt på den Svenska cykelkartan.

Blicken föll på Varberg när ett tiotal riksdagsledamöter från olika partier planerade en gemensam studieresa för att uppmärksamma teknikutvecklingen inom cykling.

– Teknikutvecklingen sker snabbt nu 200 år efter att cykeln uppfanns. Det handlar framförallt om utvecklingen av elcyklar och lådcyklar som gör cykeln tillgänglig för allt fler i vardagen, säger Johan Andersson (S), sammankallande i Riksdagens Cykelnätverk tillsammans med Boriana Åberg (M).

Cykelindustrins roll tycker Johan speglas i den ökade vardagscyklingen i många städer och hur cykelloppen år efter år slår rekord i antal anmälningar. Han menar att cykeltillverkningen, tillsammans med cykelreparationsverksamheter, som blir allt vanligare i många städer, bidrar till att lyfta cyklingen i landet. Han får medhåll över blockgränsen:

– Cykelindustrin skapar jobb och tillväxt i Sverige, menar Boriana Åberg (M), som är nyfiken på att höra tankarna från ingenjörerna bakom ritbordet. Hon ser även fram emot att få höra vad riksdagen kan göra för att underlätta teknikutvecklingen, och att få föra diskussioner kring hur man kan förbättra cykelinfrastrukturen.

Riksdagens Cykelnätverk är ett informellt nätverk i riksdagen. Det består främst av ledamöter som är intresserade av transporter och infrastruktur, men också miljö och folkhälsa. Ett tiotal cykelintresserade riksdagsledamöter från olika riksdagspartier besöker Varberg den 4 september, tillsammans med ett antal specialinbjudna gäster. Efter besöket på cykelindustrin kommer gästerna hoppa upp på cyklar för att bli guidade av Varbergs kommun genom sina senaste cykelsatsningar.

Varbergs kommun är också en stigande stjärna på den svenska cykelhimlen. Genom Varberg går nu bl.a. Kattegatleden, landets första nationella cykelled. För sitt arbete för ökad cykling har kommunen de två senaste åren placerat sig topp-tio på Cykelfrämjandets Kommunvelometer. Varberg uppfyller också de högt ställda kraven för att bli medlem i Svenska Cykelstäder – i juni blev Varberg föreningens 23:e medlem.

– Varberg har de senaste två åren placerat sig topp-tio på Cykelfrämjandets kommunvelometer, en ranking av hur bra kommuner arbetar med att främja cykling. Det ska bli spännande att se hur detta ter sig i samhällsplaneringen, säger Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet.

– Vi har under mandatperioden satsat på att göra det enklare och säkrare att cykla, och det ska bli roligt att visa upp det vi lyckats med och det vi kan göra bättre, säger Tobias Carlsson (L), ordförande Hamn- och gatunämnden i Varberg.

Fakta cykelbranschen:

6 % av svenskarna äger en elcykel, medan 36 % av kan tänka sig att köpa en. År 2016 såldes 45 000 elcyklar – en ökning med 50 % sedan föregående år.

Samtliga stora aktörer i Cykelbranschen bedömer att förutsättningarna för att anställa fler inom de kommande två åren som mycket goda. 

Källa: Svensk Cyklings Cykeltrendrapport 2016

Fakta Varberg:

 • Genom Varberg går Kattegatleden, landets första nationella cykelled.
 • För sitt arbete för ökad cykling har kommunen de två senaste åren placerat sig topp-tio på Cykelfrämjandets Kommunvelometer.
 • Varberg uppfyller de högt ställda kraven för att bli medlem i Svenska Cykelstäder – i juni 2017 blev Varberg föreningens 23:e medlem.

Pågående projekt:

Arbetspendlingsstråk

 • Från centrum till stadens större bostadsområden.
 • Förbättrad standard på befintlig gång- och cykelväg.
 • Det ska vara möjligt att cykla snabbt och effektivt på stråket.

Rekreationsstråk

 • Kopplar ihop stadens gröna och blåa platser.
 • Det ska vara en upplevelse att cykla på stråket.

Parkering, service och bytespunkter

 • Säkra och väderskyddade cykelparkeringar.
 • Cykelpumpar längs med arbetspendlingsstråk och bytespunkter.
 • Cykelparkeringar vid bytespunkter, för att kunna kombinera trafikslag och resa hållbart hela resan.

Andra åtgärder

 • Kampanjer för att få fler att resa hållbart.

Program:

Måndag 4 september 2017

13:30 – 15:15 Fabriksbesök hos Cycleurope

Gästerna samlas kl. 13:30 hos Cycleurope, Birger Svenssons väg 28 i Varberg, för en guidad tur på fabriken, som avslutas med fika och rundabordssamtal. Foto- och intervjumöjligheter finns under både fabriksbesöket och rundabordssamtalen.

15:15 – 17:00 Guidad tur i Varberg

Under ledning av Varbergs kommun tar gästerna en guidad cykeltur genom den gamla kurorten på västkusten och tittar på cykelinfrastruktur (och andra sevärdheter). Start och stopp vid Birger Svenssons väg 28. Foto- och intervjumöjligheter finns under turen.

Kontakt:

Emil Törnsten, Svensk Cykling, koordinator Riksdagens Cykelnätverk, 073-324 77 84, emil.tornsten@svenskcykling.se

Johan Andersson (S), riksdagsledamot, sammankallande Riksdagens Cykelnätverk, 070-559 16 18, johan.andersson@riksdagen.se

Boriana Åberg (M), riksdagsledamot, sammankallande Riksdagens Cykelnätverk, 070-818 28 37, johan.andersson@riksdagen.se

Lars Strömgren, ordförande Svensk Cykling, vice ordförande European Cyclists’ Federation (Europeiska Cykelfrämjandet), 073-655 45 82, lars.stromgren@cykelframjandet.se

Tobias Carlsson (L), ordförande Hamn- och gatunämnden i Varberg, 070-830 50 90, tobias.carlsson@varberg.se

Cykelstölderna i landet minskade förra året – halverats på 20 år

Antalet cykelstölder minskar i Sverige, enligt statistik ifrån BRÅ. Under 2016 minskade antalet stulna cyklar med 2 procent, och under tjugo års tid har cykelstölderna i landet nära på halverats.

Det är ny statistik från Brottsförebyggande Rådet, BRÅ som visar på en minskning av antalet anmälda cykelstölder i Sverige under 2016. Stölderna har minskat i hela landet med 2 procent från föregående år.

Siffrorna kan dock variera från år till år, så den verkligen intressanta förändringen ser man om man tittar bakåt under en längre tidsperiod. För 20 år sedan anmäldes 115 340 cyklar stulna i Sverige. 2016 är antalet nere under 70 000 stulna cyklar i hela landet. Det innebär att cykelstölderna i Sverige har nära på halverats under en tjugoårig period.

– Man ska ta all statistik med en nypa salt, det kan finnas mörkertal och det handlar förstås också om benägenhet att anmäla. Med det sagt är det så klart glädjande och intressant att cykelstölderna minskar över tid, säger Klas Elm, VD för Svensk Cykling.

Desto svårare är det med stor säkerhet säga vad minskningen beror på. Men Klas Elm menar att det finns några faktorer som troligen är avgörande:

– I takt med att cykeln blivit ett mer accepterat transportfordon har vi lärt oss hur vi ska ta hand om och skydda våra cyklar. Vi har lärt oss vikten av att låsa fast cykeln i något fast föremål och att använda godkända, stöldsäkra lås. Kvaliteten på låsen har också betydelse.

Bra kan givetvis bli bättre. Klas Elm pekar på några avgörande faktorer:

– I takt med att allt fler cykelpendlar måste vi ställa högre krav på bra cykelparkeringar – det gäller såväl på arbetsplatser som vid resecentrum och bostadshus. Att fler vågar ta cykeln är samhällsekonomiskt bra, så det finns bara fördelar med sådana satsningar.

Fakta/Så skyddar du din cykel och minskar risken för stöld:

Använd ett bra och godkänt lås.

Lås fast cykeln i ramen och i ett fast föremål.

Plocka med dig lös utrustning som lampa, cykeldator eller cykelkorg.

Ställ in cykeln över natten

Om cykeln stjäls är det viktigt att ha noterat ramnumret på cykeln. Det gör identifieringen av cykeln lättare.

(Källa: Svensk Cykling, Polisen, Brottsförebyggande Rådet)

Svensk Cyklings opinionspris tilldelas cykelforskare Anna Niska

Svensk Cyklings opinionspris premierar insatser som påverkar synen på cykling i en konstruktiv anda som utvecklar Sverige som en cyklande nation. 2017 års pris går till Anna Niska, ansvarig för cykelforskningen på VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Svensk Cykling har sedan 2009 årligen delat ut ett pris till politiker som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för att lyfta upp cykelfrågor. 2016 bytte priset namn till Svensk Cyklings opinionspris, och breddades samtidigt. Priset delas nu ut till en eller flera personer, företag, organisationer, fenomen eller institutioner som genom opinionsbildning påverkat samhällets syn på cykling i en konstruktiv anda.

Årets pristagare heter Anna Niska. Hon är ansvarig för cykelforskningen på VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Motiveringen lyder:

Anna Niska tilldelas Svensk Cyklings opinionspris för hennes mångåriga arbete med att förbättra möjligheten för fler att välja att cykla. Med oförtrutet engagemang och positiv energi har Anna med forskningens hjälp levererat nya rön och utmärkta beslutsunderlag och därigenom möjliggjort för beslutsfattare att i praktiken göra livet bättre för cyklister. Inte minst när det gäller att få alla att förstå vikten av drift och underhåll av cykelinfrastrukturen har Annas insatser varit ovärderliga. Det mest kända exemplet är utvecklingen och utvärderingen av metoder för sopsaltning av cykelvägar. Men det stannar inte där, många är de forskningsrapporter som bär spår av Annas arbete. Anna är helt enkelt cykeldoktorn!

Regeringens nationella cykelstrategi för feg

Regeringen presenterade idag sin nationella cykelstrategi. Organisationen Svensk Cykling är mycket kritisk på flera områden:
– Regeringen är feg som inte anger ett tydligt mål med strategin. Det är en stor besvikelse, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling.

Förväntningarna på regeringens nationella cykelstrategi har varit stora, då den ska utgöra en plattform för det fortsatta arbetet att öka cyklingen i Sverige, med syfte att nå samhällsmål som bättre folkhälsa, minskad trängsel i tätorter och att minska resandets miljöpåverkan.

Nu har den nationella cykelstrategin offentliggjorts, och Svensk Cykling, som företräder det organiserade cykel-Sverige, har tagit del av innehållet och är på ett antal avgörande punkter mycket kritisk:

– Regeringen är på tok för feg. Att i ett avgörande strategidokument inte slå fast ett mål är ödesdigert, och hela produkten tappar i tyngd. Vad vill regeringen uppnå? En rimlig ambition tycker vi är en fördubblad andel cyklister under en viss tidsperiod – säg till år 2025. Hälften av alla bilresor är under 5 km, så det vore ju inte orimligt, säger Klas Elm, VD Svensk Cykling.

Nästa sak att bestämma sig för är att peka ut vem som är ansvarig för att detta genomförs och vem som har krav på sig att årligen följa upp att strategin följs. Detta saknas i regeringens dokument:

– Det viktigaste verktyget regeringen har är naturligtvis resurser. Men utöver de 100 miljoner som regeringen satsar 2017 och redan beslutade stadsmiljöavtal, står inget om hur tillräckliga resurser ska öronmärkas för lyckas öka cyklandet.

Ytterligare en fråga som regeringen valt att ducka för är markåtkomsten.

– Markåtkomst för cykelinfrastruktur är en nyckelfråga, speciellt utanför tätorter. Kravet på att en cykelväg måste hänga ihop med en bilväg för att kunna byggas är en dammig kvarleva från ett förlegat bilsamhälle. Ska vi få effektiva pendlingsvägar, och inte minst attraktiva turistcykelleder, måste regeringen ändra reglerna för markåtkomst. Att regeringen missar denna chans är ett kraftigt underbetyg, säger Lars Strömgren, ordförande i Svensk Cykling.

Allt är inte dåligt, det finns också bra förslag i den medföljande promemorian om regelförslag enligt företrädarna för Svensk Cykling:

– Att lagen nu ändras så att cyklister över 15 år själva får välja om de vill cykla i gatan eller på cykelvägen är utmärkt. Det har Svensk Cykling slagits för länge och inte bara på ett symboliskt plan – för det är hög tid att börja prioritera cykeln i trafiken – det är rent praktiskt också viktigt för att komma tillrätta med trängseln på cykelbanorna i storstäderna, säger Klas Elm.

På pluskontot hamnar enligt Svensk Cykling också att regeringen vill utreda frågan om att tillåta högersväng trots rött ljus är bra. Även det är ett gammalt krav från cykelsverige. Vidare är det utmärkt att underlätta för införandet av s.k. cykelboxar i svenska städer.

– Men totalintrycket är att vi riskerar stå med ett dokument med vällovliga ord som inte leder till ökad cykling, och då är det ju ett stort misslyckande.

Skriande brist på cykeltekniker

Cykelbranschen skriker efter utbildade cykeltekniker – men någon yrkesutbildning existerar inte. Branschens uppvaktning av ansvariga myndigheter har inte gett resultat.

– Vi vill skapa jobb, men just nu trampar vi vatten, säger Joakim Stenberg, VD för intresseorganisationen Cykelbranschen.

 Ett ökat cykelpendlande i städerna och en pågående elcykelboom är några faktorer som banat väg för ett samhälle där cykling blir ett självklart transportmedel. Men på många områden har inte verkligheten inte hunnit med utvecklingen. Det gäller bland annat den nu skriande bristen på cykeltekniker – och nu börjar cykelfackhandeln bli otålig:

– Vår bransch skriker efter kompetenta cykeltekniker som kan hantera service och underhåll till de allt mer avancerade cyklarna och elcyklarna som blir allt vanligare.

Paradoxalt nog sänktes nyligen momsen på reparation av cyklar och reservdelar till tolv procent. Men staten satsar däremot inte på att få fram de som ska utföra arbetet, cykeltekniker. Trots år av påtryckningar från branschen, är frågan ännu så länge en vit fläck på kartan.

– Vi vill ju inget annat än att skapa jobb, men inget händer, säger Joakim Stenberg och fortsätter:

– Eleverna som skulle utbildas skulle få jobb direkt. Efterfrågan på utbildad personal är stor och växer.

Att bristen på kompetenta tekniker uppstått förklaras bland annat av en pågående generationsväxling, samt viss omsättning av cykeltekniker. En bidragande orsak kan vara att yrkets status haltar just på grund av en regelrätt utbildning saknas. Av den anledningen har intresseorganisationen Cykelbranschen i fyra års tid, tillsammans med en skola, försökt starta en yrkeshögskoleutbildning. Ett hittills resultatlöst arbete.

– Yrkesgruppen cykeltekniker anses inte existera, det finns ingen SNI-kod för detta jobb, säger Joakim Stenberg och fortsätter:

Paraplyorganisationen Svensk Cykling stöder Cykelbranschens krav på en vettig utbildning för cykeltekniker:

– Det är dags att vakna och inse att en ny trafikmaktordning etableras, där cykling måste prioriteras istället för bilismen – och för att möta behoven från de nya cyklisterna behövs utbildad personal, säger Klas Elm, VD för Svensk Cykling.

 

Elcykel och tjänstecykel årets cykeltrender

Elcykelboomen är här, MTB ökar och allt fler vill ha tjänstecykel. Det är de tre stora cykeltrenderna som avslöjas i Cykeltrendrapport 2016 från Svensk Cykling.

Det är tre cykeltrender som sticker ut i år enligt Svensk Cyklings Cykeltrendrapport 2016, så här ser listan ut:

 1. Elcykeln
 2. MTB
 3. Tjänstecykeln.

Det är ingen överdrift att säga att elcykeln boomar i Sverige nu. Försäljningssiffrorna rakar i höjden och enligt en Sifo-undersökning som gjordes på uppdrag av Svensk Cykling tidigare i år svarade över en tredjedel att de kan tänka sig att köpa en elcykel.

Trend nummer två, MTB (Mountainbike) har också ökat försäljningsmässigt det senaste året med hela 22 procent. Svensken har ju i allt högre utsträckning börjat använda cykeln som ett träningsredskap utomhus. Enligt ovan nämnda Sifo-undersökning är det så många som 48 procent av svenska folket brukar cykla för träning och motion varje vecka. Motionslopp som Vätternrundan har rekordväxt på senare år. Men många vill också ut i skogen och träna och ha roligt samtidigt – och allt fler väljer då en MTB.

Som tredje stora trend visar det sig, kanske överraskande, att tjänstecykeln slår nu igenom på bred front. Många företag och inte minst offentlig sektor har upptäckt fördelarna med att erbjuda tjänstecyklar till personalen.

Som bubblare på listan finns lastcykeln, den perfekta problemlösaren för barnfamiljer till exempel.

Dessutom i Cykeltrendrapporten 2016: Så mycket cyklar svensken (Sifo), Stark cykeltrend ger fler jobb, Cyklandet kan öka om cyklar tillåts på tåg (Sifo) – och mycket mer!

I Svensk Cykling ingår organisationerna Cykelbranschen, Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet, Naturskyddsföreningen och Vätternrundan.  Tillsammans representerar de lång och bred erfarenhet av alla slags cykelrelaterade frågor.

Trendspaningen i Cykeltrendrapporten bygger på statistik från, samt enkäter gjorde med de viktigaste aktörerna i, intresseorganisationen Cykelbranschen. I övrigt kompletteras Cykeltrendrapport 2016 med resultaten från en Sifo-undersökning om svenska folkets cykelvanor samt deras syn på cykling, och en hel del annat matnyttigt om cykelfrågor.

 Du hittar hela rapporten HÄR.