Vad hände med de nationella målen om att öka cyklandet och kollektivtrafikresandet när inte ens Transportstyrelsen kan rekommendera personer som själva bedömer att de är farliga bakom ratten att ändra sina resvanor? skriver Svensk Cykling.

Det bästa är att äldre som själva bedömer att de har nedsatt körförmåga fortsätter att köra bil. Det slår Transportstyrelsen fast i en ny rapport om sambandet mellan sjukdomar och trafikolyckor hos äldre bilförare.

Orsaken till denna märkliga rekommendation är att Transportstyrelsen ser en risk i att dessa personer skulle börja cykla, gå eller åka kollektivt, i stället för att köra bil. På det sättet skulle dessa personer öka sin risk för att råka ut för eller bidra till olyckor i trafiken. Allt enligt Transportstyrelsens rapport om Samband mellan sjukdomar och äldre bilförares inblandning i trafikolyckor (TSV 2018-4875).

Vad hände med de nationella målen om att öka cyklandet och kollektivtrafikresandet när inte ens Transportstyrelsen kan rekommendera personer som själva bedömer att de är farliga bakom ratten att ändra sina resvanor?Uppmaningen att fortsätta köra bil ges då myndigheten avvisar tanken på att låta äldre förare genomgå en hälsoundersökning i samband med att körkortet ska förnyas. Transportstyrelsen menar att sådana tester inte ska göras eftersom ”vissa som inte kan eller inte tror sig kunna genomföra ett test” skulle få svårare att resa när deras körkort inte förlängs.Och så kommer slutsatsen att ”personer som inte förlänger sitt körkort skulle i högre grad förflytta sig med hjälp av andra medel än bil, det vill säga cykel, gång och kollektivtrafik, vilket i sin tur skulle kunna medföra en förhöjd olycksrisk”.

Om en äldre person inte tror sig kunna genomföra ett hälsotest menar Svensk Cykling, som samlar olika intresseorganisationer inom cyklingen, att det är dags att lämna över bilnycklarna till någon annan. Tilläggas kan att Transportstyrelsen i sin egen rapport konstaterar att Sverige är ”ett av få länder inom EU som inte har någon form av periodiska hälsokontroller för hela populationen av körkortsinnehavare”.

Nu undrar Svensk Cykling om Transportstyrelsen, som lyder under regeringen, verkligen menar vad den skriver. Är det regeringens åsikt att det svenska samhället utsätts för större risker om fler människor än i dag väljer ett aktivt och hållbart transportsätt såsom att cykla, gå eller åka kollektivt?

Ny forskning från King’s College London som presenterats i tidskriften Aging Cell visar på motsatsen. Forskningen kommer fram till att äldre som motionerar mår mycket bättre än äldre som inte motionerar. Särskilt tycks detta gälla för äldre som cyklar. Studien av professorerna Janet Lord, Norman Lazarus och Steve Harridge säger att äldre som cyklar förbättrar sitt immunsystem och därmed sitt skydd mot infektioner som influensa. De behåller också sin muskelmassa och styrka, undviker viktuppgång och svarar bättre på vaccin.

För två år sedan presenterade regeringen en nationell cykelstrategi med målet att fler skulle cykla. Till det kom elcykelpremien som fick omkring 77 000 svenskar att skaffa sig en elcykel. I Januariavtalet, som är grunden för regeringens arbete, står det ju i punkt 36 att ”andelen som reser med cykel ska öka”.

Nu kommer beskedet från Transportstyrelsen om att den pågående utvecklingen där allt fler väljer cykeln är en hälsofara. Vad vill regeringen egentligen?

Klas Elm

vd Svensk Cykling

Lars Strömgren

ordförande Svensk Cykling

Debattartikeln publicerades på Göteborgs-Postens debattsida 14 april 2019. Läs debattartikeln här: