EU-beslut: plats för minst åtta cyklar på varje tåg inom EU

 i Pressmeddelanden

Europaparlamentet har i dag, 15 november, beslutat att det ska finnas plats för minst åtta cyklar på varje tåg inom EU.
– Internationella erfarenheter från Danmark och Nederländerna visar att detta ökar både tågresandet och cyklingen. Nu finns möjligheter att öka det klimatsmarta och hälsofrämjande resandet i Sverige ännu mer, säger Lars Strömgren, ordförande för intresseorganisationen Svensk Cykling.

I dag är det inte möjligt att ta med sig cykeln på längre tågresor i Sverige och på pendeltåg är möjligheten kringskuren av många villkor. Inom Storstockholms lokaltrafik, SL, exempelvis, får man ta med sig cykeln på pendeltåget i mån av plats, men inte under högtrafik och man får inte gå av eller på pendeltåget med cykel på Stockholms central eller Arlanda.

Detta kan det nu bli ändring på tack vare torsdagens beslut i Europaparlamentet om ett nytt resenärsdirektiv för EU, som innebär att det ska finnas platser för cyklar på alla sorters tåg.

För ett år sedan genomförde Svensk Cykling en Sifo-undersökning bland 1 000 svenskar som visade att hela 42 procent skulle cykla mer om möjligheten att ta med sig cykeln på tåg var bättre.

– Frågan ställdes innan elcyklepremien hade fått det stora genomslag som den nu har fått. Så potentialen för att att öka både tågresandet och cyklingen är förmodligen ännu större i dag. Till det kommer den stora effekt som detta beslut kan få för cykelturismen, säger Lars Strömgren.

Beslutet i Europaparlamentet är ett led i att “göra det lättare att kombinera cykel- och tågresor” genom att se till att det finns angivna platser där man kan ställa sin cykel på alla passagerartåg i EU-länderna.

Nu går resenärsdirektivet vidare till gemensam behandling mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet. Om de tre instanserna blir överens kan beslutet träda i kraft tidigast under 2020.

– Svensk Cykling ser fram emot att planera för denna förändring tillsammans med den svenska järnvägsbranschen, säger Lars Strömgren.

Fotnot: 

Europaparlamentets beslut om cyklar på tåg:

“Resenärerna ska ha rätt att ta cyklar ombord på tåget, inbegripet på höghastighetståg, fjärrtåg, gränsöverskridande tåg och lokala tåg. Alla nya eller upprustade passagerartåg ska senast två år efter ikraftträdandet av denna förordning vara utrustade med en tydligt angiven plats för transport av minst åtta monterade cyklar. Järnvägsföretag, biljettutfärdare, researrangörer och, i förekommande fall, stationsförvaltare ska informera resenärerna, senast när de köper biljetten, om villkoren för transport av cyklar på alla tåg i enlighet med förordning (EU) nr 454/2011.” (Ändringsförslag 56)

Hela betänkandet från Europaparlamentets utskott för transport och turism finns på:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0340&language=SV#title2